Prijava Registracija

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

 

 

 

Na temelju članka 13. i 18.  Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), te članka 20. Statuta, Skupština Udruge pčelara “Pula”, na sjednici održanoj dana   13.03.2015. godine, donijela je
STATUT

Udruga pčelara «Pula»

I   OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima , njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja , te sva druga pitanja značajna za rad Udruge pčelara “Pula” (u daljnjem tekstu UP Pula).
II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Udruga pčelara “Pula”

Skraćeni naziv udruge je: UP “Pula”

Sjedište udruge je: Tina Uljevića 1, PulaČlanak 3.

 

Udruga pčelara “Pula” je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Istarske županije. Udruga pčelara “Pula” je dobrovoljna i  neprofitna pravna osoba.

 

Udruga pčelara “Pula” djeluje  na području Istarske županije, a aktivnosti od interesa za hrvatsko pčelarstvo može provodi i na području cijele Republike Hrvatske te inozemstva.Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 32 mm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga pčelara «Pula». U sredini pečata u šesterokutu koji predstavlja saće nalazi se crtež košnice pletare i pčele.


Članak 5.

 

Udrugu zastupa predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

III CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva i pčelarskih djelatnosti te očuvanja prirodnog okoliša i promicanja zajedničkih ekoloških i gospodarskih interesa. • razvoj i unapređenje  pčelarstva kao dijela cjelokupnog gospodarstva.

 • suvremeno organiziranje tehnologije pčelarstva u proizvodnji, preradi i prometu pčelinjih proizvoda.

 • edukacija pčelara putem stručnih predavanja tečajeva, seminara, te drugih oblika obrazovanja.

 • educiranje i popularizacija pčelarstva i pčelarskih proizvoda kod građana, pogotovo djece i mladeži

 • okupljanje i educiranje pčelarskog podmlatka kroz radionice, predavanja te poticanje osnivanja učeničkih udruga u školama

 • poticanje i razvijanje kvalitete i kontrole kvalitete pčelinjih proizvoda te potrošnje istih

 • suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave na ostvarivanju i promicanju pčelarske djelatnosti.

 

 

Članak 7.

 

Djelatnosti Udruge su:

 • planiranje rada Udruge i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva Republike Hrvatske

 • informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge,

 • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih znanstvenih institucija na području pčelarstva,

 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,

 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 • organiziranje manifestacije i akcije od općeg interesa za pčelarstvo i njegov razvoj

 • aktivnosti na zaštiti Apis meliferie carnice u zemlji i inozemstvu

 • organizacija i suorganizacija pčelarskih sajmova, izložbi, predavanja i drugih manifestacija iz područja pčelarstva u zemlji i inozemstvu

 • organiziranje grupnih posjeta sajmovima, seminarima i pčelarskim događanjima

 • organizacija pčelarskih dežurstava u svrhu zbrinjavanja rojeva, legla stršljena i osa

 • suradnja s obrazovnim ustanovama, školama, vrtićima, na edukaciji mladih vezano za značaj pčele u očuvanju prirodnog okoliša i bioraznolikosti te na promicanju redovite potrošnje pčelinjih proizvoda

 • izdavanje knjiga, časopisa, biltena i brošura u cilju pčelarske  proizvodnje, prodaje i primjene pčelinjih proizvoda.

 • U skladu s zakonom, a radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća te radi pribavljanja sredstava može neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima,


Članak 8.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, sastancima članova, na posebnim skupovima, putem službene internet stranice  ili na drugi prikladan način

 • javnim priopćavanjem.

IV ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 9.

 

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članom Društva postaje se potpisom pristupnice i upisom u popis članova Udruge.

Članovi Društva mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u djelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog skrbnika ili zastupnika.

Članak 10.

Udruga vodi popis članova.

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (u papirnatom obliku matična knjiga).

Popis članova obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datutmu rođenje, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova udruge vodi Tajnik udruge.

Članak 11.

 

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.Članak 12.

 

Svi članovi udruge imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu s odredbama ovog Statuta. Prava i obveze članova su:

 • pravo sudjelovati u svim djelatnostima Udruge,

 • pravo glasa kod donošenja odluka,

 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 • plaćanje članarine,

 • poštivanje odredbi Statuta

 • poštivanje odluka tijela UdrugeČlanak 13.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,

 • neplaćanjem članarine,

 • isključenjem,

 • smrću člana

 

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 14.

 

Udruga se može učlaniti u Hrvatski pčelarski savez (HPS), regionalne pčelarske saveze ili udruženja i u međunarodne udruge.

Odluku o učlanjenju u HPS, regionalne pčelarske saveze/udruženja, međunarodne udruge  donosi Skupština.

 

Učlanjenjem u Hrvatski pčelarski savez pčelarska udruga prihvaća sve normativne akte koji su na snazi u Hrvatskom pčelarskom savezu.

 

 IV USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

 

Članak 15.

 

Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom

 

Skupštinu udruge čine svi registrirani članovi udruge na način da svaki član udruge ima pravo na jedan glas u Skupštini ukoliko to drugačije nije određeno ovim Statutom.Tijela Udruge su:

 • Skupština,

 • Upravni odbor

 • Predsjednik

 • Nadzorni odbor

 • Tajnik

 • LikvidatorSKUPŠTINA

 

Članak 16.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice udruge.

 

Članak 17.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupšine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice).

U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine  članova ili izabranih prestavnika ) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta.

Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3 ) svih članova ili izabranih predstavnika , a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika.

U slučaju nedostatka kvoruma i u tom slučaju, sjednica se odgađa za osam dana.

Skpština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.Članak 18.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.Članak 19.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.Članak 20.

 

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,

 • donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune

 • razmatra i usvaja financijski plan i završni račun,

 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika te likvidatora Udruge,

 • bira i razrješuje članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

 • daje smjernice za rad Udruge,

 • odlučuje o udruživanju/pristupanju, i istupanju, Udruge u koordinacije, saveze, udruženja, u zemlji i inozemstvu,

 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

 • odlučuje o prestanku rada Udruge,

 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

   UPRAVNI ODBOR

 

Članak 21.

 

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo udruge koje između zasjedanja  

Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava , dužnosti i odgovornosti.

Upravni odbor ima 7 članova uključujući predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik i dopredsjednika i ostale članove Upravnog odbora bira Skupština iz redova članova udruge na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i  dopredsjednik članovi su Upravnog odbora po položaju.Članak 22.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu jednom u tri mjeseca ili po potrebi , a saziva ih predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i češće.

 

 

Članak 23.Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu najmanje sedam /7/ dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati i putem video linka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

 

Članak 24.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika udruge, sjednicu Upravnog odbora saziva dopredsjednik udruge ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev

 1. Nadzornog odbora udruge

 2. Najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora

 3. Najmanje jedne petine (1/5) svih članova udrugeČlanak 25.

 

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.Članak 26.

 

Upravni odbor ili članovi upravnog odbora opozivaju se na način i  po postupku po kojem su izabrani.Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnjeti svaki član udruge ili najmanje pet (5) predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

U slučaju iz prethodnog stavka, naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata predsjednika udruge i članova Upravnog odbora udruge.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština

 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština

 • organizira rad i djelovanje udruge između dviju sjednica Skupštine

 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine udruge

 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje udruge i izvršavanje programa udruge ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine

 • odlučuje o primanju u članstvo udruge

 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa udruge

 • izvršava financijski plan udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava

 • upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima udruge

 • donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja udruge

 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela udruge, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom udruge ili koje mu povjeri Skupština

 • određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih gospodarskim ili drugim djelatnostima

 • rješava i u drugim pitanjima propisanih Zakonom i ovim statutoms tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici

PREDSJEDNIK

 

Članak 28.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge bira Skupštine Udruge na mandat od četiri godine. Za Predsjednik Udruge ne može biti birana ista osoba više od dva puta uzastopno.Članak 29.

 

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,

 • saziva Skupštinu udruge,

 • rukovodi radom Udruge,

 • saziva i predsjedava sjednicama Upravog odbora,

 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 • upravlja imovinom Udruge,

 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

 • donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 30.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Mandat dopredsjednika traje četiri godine.TAJNIKČlanak 31.

 

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a može biti biran i više puta ukoliko se to utvrdi statutom..

Tajnik Udruge vodi popis članova udruge.

Članak 32.

 

Za svoj rad Tajnik odgovara Skupštini, Upravnom odboru, predsjedniku udruge.

Uvjete koje mora ispunjavati osoba koja se bira za tajnika, te međusobna prava i obveze utvrđuju se općim aktom udruge, a isti donosi Upravni odbor.

 

Članak 33.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako je svojim radom povrijedio Ustav, zakone , Statut i druge akte udruge, zbog čega nastanu štetne posljedice za udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika udruge, te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Upravni odbor na prijedlog povjerenstva, koju imenuje Upravni odbor sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje.

Inicijativu za razrješenje mogu dati Predsjednik udruge, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet (5) prestavnika u Skupštini.

Tajnik može biti razriješen i na svoj vlastiti pisani zahtjev.
 

  Članak 34.Tajnik  sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi Upravni odbor.

 

Članak 35.

 

Tajnik:

- zastupa udrugu i obavlja stručne poslove za udrugu

- brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i  programa rada udruge

- brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom , ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza udruge

- pomaže u radu predsjedniku udruge i dopredsjedniku /cima te predsjednicima radnih tijela

- odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela

- brine o javnosti rada udruge, poslovima informiranja

- usko surađuje sa članovima udruge odnosno njihovim predstavnicima

- brine i organizira djelotvoran rad udruge na obavljanju djelatnosti rada udruge

- brine o izvršenju programa rada udruge, pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine, Uspravnog odbora udruge

- brine o izvršenju financijskog plana skupštine i Upravnog odbora udruge

- vodi računa da predsjednik, članovi radnih tijela budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadežnosti i od interesa udruge

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom  Skupštine, Upravnog odbora, ili predsjednika udruge

NADZORNI ODBORČlanak 36.

 

Nadzor nad radom udruge vrše članovi udruge.

Nadzor rada, odnosno poslovanja udruge vrši Nadzorni odbor udruge.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora su izabrani na mandat od 4 godine, a mandat se može ponoviti.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje razrješenjem na Skupštini udruge.

Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani predesjednik niti članovi Upravnog odbora, niti tajnik udruge.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Upravnog odbora biraju iz svojih redova predsjednika.Članak 37.

 

Nazdorni odbor:

 

- kontrolira provođenje zakonistosti u radu i poslovanju udruge

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza

- kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana

- o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu

- podnosi Skupštini izvješće o svom radu i nalazima

- saziva Skupštinu udruge odlukom većine svojih članova ako je predsjedniku istekao mandat i kada predsjednik iz drugih razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine

- obvlja sve one druge poslve koje mu Skupština svojom odlukom stavi u nadležnostV LIKVIDATOR

 

Članak 38.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

 

Članak 39.

 

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

 

Članak 40.

 

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga , odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

 

Nad udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

 

Članak 41.

 

Za svoj rad Likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Skupština donosi svoju odluku, na temelju koje se putem ugovora detaljnije određuju međusobna prava i obveze likvidatora i udruge sukladno Zakonu o udrugama.Članak 42.

 

Prestankom postojanja udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, sudskih i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične ili iste statutarne  ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu udruge.

Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

 

 

VI RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE


Članak 43.

 

Ukoliko između članova udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom povjerenstvu   za mirenje ili vanjskom miritelju, po uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.
Članak 44.

 

Sukobom interesa u udruzi samtra se situacija kada članovi udruge , članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se pojedinačno.Članak 45.

 

Odlučivanje iz prethodna dva članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima (povjerenstvima) koje osniva Upravni odbor u skladu sa člankom 27. ovog Statuta.

U drugom stupnju odlučuje u okviru svojih nadležnosti Skupština udruge.
VII IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 46.

 

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva,

 • pokretne stvari,

 • nekretnine,

 • druga imovinska prava.Članak 47.

 

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,

 • od dobrovoljnih priloga i darova,

 • od dotacije iz proračuna,

 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.Članak 48.

 

Izvješće o materijalo-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.VIII NAGRADE I PRIZNANJA

 

  Članak 49.

 

Za osobite zasluge u ostvarivanju ciljeva Društva svaki član Društva i druga pravna i fizčka osoba može biti nagrađen ili mu se može dodijeliti priznanje.

Upravni odbor određuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja koje odobrava Skupština Društva.
VIII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

  Članak 50.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 51.

 

Statut Udruge kao i druge akte koje  donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Članak 52.

 

Opći akti udruge uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne godine od njegovog stupanja na snagu.Članak 53.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruge.

Članak 54.Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti statut donesen na sjednici skupštine udruge od 09.01.1998 .

 

U Puli, 13.03.2015.

 

Predsjednik Udruge
Nikola Bićanić
beton barbekü